Användarvillkor Terms of service

Dessa villkor utgör ett kontrakt mellan dig och företaget Appendus AB; org.nummer 556955-5997 (nedan kallat Företaget). Företaget tillhandahåller tjänsten formogram.com (nedan kallad Formogram) och funktioner för skapande av formulär, insamlande av formulärdata samt presentation av statistik (nedan kallad Tjänsten). Genom att använda Formogram eller någon av funktionerna som utgör Tjänsten, godkänner du att din aktivitet inom Formogram binds till villkoren som de presenteras enligt nedan (nedan laddade Användarvillkor).

Använd inte Formogram om du inte godkänner hela eller delar av dessa Användarvillkor. BROTT MOT DESSA VILLKOR RESULTERAR I OMEDELBAR STÄNGNING AV ER TILLGÅNG TILL FORMOGRAM, SAMT DE KONTON SOM HAR SKAPATS SOM EN DEL AV TJÄNSTEN. DU SAMTYCKER TILL ATT ANVÄNDA FORMOGRAM PÅ EGEN RISK.

Ditt konto

För att kunna skapa ett konto hos Formogram måste du (i) acceptera Användarvillkoren, (ii) uppge en giltig och verifierad e-postadress, (iii) uppge annan information som behövs för att kunna skapa och hantera registreringen av ditt konto. Företaget förutsätter att du kommer att uppdatera denna information kontinuerligt för att hålla informationen korrekt under tiden kontot är aktivt. Du ansvarar för att upprätthålla säkerheten avseende ditt användarnamn och lösenord. Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuell skada eller förlorade information som följd av att detta villkor inte har uppfyllts. Du är även ansvarig för allt material som du skickar in till Tjänsten samt den aktivitet som sker inom ditt konto. Detta inkluderar även aktivitet från eventuella underkonton tillhörande ditt konto. Personlig information som skickas till och sparas av Tjänsten regleras av Företagets Integritetspolicy.

Tillgång och restriktioner

Företaget tillskriver härmed dig en icke exklusiv, icke överförbar rätt att ansluta till och använda Formogram i enighet med dessa Användarvillkor. Inget i dessa villkor ger dig rätt att överföra rättigheten till kontot åt tredje part eller annan par som annars saknar tillträde till tjänsten. Alla rättigheter som inte uttryckligen getts till dig genom dessa villkor tillhör Företaget.

Dina åtaganden

Du är ansvarig för att den aktivitet som sker på ditt konto sker i enighet med gällande lagstiftning.

Du åtar dig att omedelbart informera Företaget om misstänkt otillåten användning eller tillgång till ditt konto, samt annan förmodad bristande säkerhet inom Tjänsten. Du åtar dig samtidigt att försöka stävja otillåten användning omedelbart genom att exempelvis uppdatera lösenord eller användarnamn.

Du ansvarar för att upprätthålla den teknik som erfordras för att kunna ansluta till och använda Formogram, samt att denna teknik är kompatibel med Formogram.

Företagets ansvar

Vid eventuell skada som fel i tjänsten, fel i bruksanvisning eller hjälptext eller avbrott i Tjänsten kan Företaget ej hållas ansvarig eller betalningsskyldiga. Företaget betalar maximalt tillbaka erlagd avgift för innevarande avtalsperiod, detta endast när Företaget kan hållas direkt ansvarig för skadan.

Företaget äger rätt att stänga ned tjänsten för uppdatering och/eller av säkerhetsskäl.

Otillåtna handlingar

Som villkor för att få använda Formogram åtar du dig att aldrig:

  • Ladda upp, publicera eller skicka material som kan anses som olagligt, kränkande pornografiskt eller som kan anses inkräkta på någon person eller grupps integritet.
  • Framställa dig själv som någon annan eller på annat sätt förvränga din identitet i samband med användningen av Tjänsten.
  • Ladda upp, posta eller skicka konfidentiell eller proprietär information så som användarnamn, lösenord licensnycklar.
  • Ladda upp, posta eller skicka material som kan anses som ovälkommen marknadsföring (SPAM).
  • Kopiera återskapa eller utnyttja delar av Formogram utan skriftligt godkännande från Företaget.
  • Ge dig själv tillgång till, eller tillgängliggöra information om och tillhörande andra användare av Tjänsten.
  • Använda Formogram för illegal aktivitet av någon form, inklusive publicering av material skyddat av upphovsrättslagen.

Betalning och återbetalningar

Ett giltigt kontokort är nödvändigt för de flesta typer av abonnemang på Formogram. Undantaget är de typer av abonnemang som tillåter fakturering. Gratis konton som får tillgång till en begränsad del av Tjänsten behöver inte uppge kontokort eller underlag för fakturering. Abonnemang på Formogram debiteras månadsvis och inga betalningar återbetalas. Det förekommer inga krediteringar eller del-återbetalningar vid uppgradering eller nedgradering av kontoplan, eller för öppna konton som inte har använts under perioden.

Du kommer att bli debiterad direkt för den första månaden (30 sammanhängande dagar) i samband med att du uppgraderar till ett betal-abonnemang hos Formogram. Efter att du har uppgraderat till ett betal-abonnemang och inte avbryter ditt abonnemang inom 30 dagar, kommer ditt kontokort att bli debiterat månadsvis med start den 30:e dagen efter att du först uppgraderade ditt konto till ett betal-abonnemang. Vid uppgradering eller nedgradering till eller betal-abonnemang blir ditt kontokort alltid debiterat direkt vid uppgraderingen, och där efter månadsvis var 30:e dag i enighet med taxan för den aktuella kontoplanen.

Om ditt konto är ett betal-abonnemang och du skulle överstiga den kvot som kontoplanen tillåter avseende antal respondenter per betal-period, kommer en avgift om 1,00kr att tas ut per respondent som tillkommer utöver kontoplanens omfattning. Kostnaden kommer att debiteras ditt kontokort i slutet av betal-perioden. På gratiskonton kommer samtliga formulär anslutna till kontot att stängas automatiskt i samband med att max antal respondenter uppnåtts för den aktuella månaden.

Om ditt kontokort inte kan debiteras av någon anledning (exempelvis att kortets giltighetstid har gått ut eller täckning saknas) så nedgraderas kontot till ett gratiskonto, I samband med det så skickas en notis till kontots primära e-postadress (användarnamn). I samband med att ditt konto nedgraderas kan det förekomma förlust av tillgång till innehåll, funktioner eller kapacitet i samband med användandet av tjänsten. Företaget tar inget ansvar för denna typ av förluster i samband med nedgradering av kontot.

Alla debiteringar sker i svenska kronor inklusive moms om 25% av totalkostnaden.

Ta emot betalningar via formulär

Formogram tillhandahåller möjlighet att, via extern partner, ta betalt av respondenter i samband med att formulär fylls i. Ansvar för säkerhet och drift av betal-tjänsten i samband med denna funktions nyttjande ligger exklusivt hos den externa part som Formogram användaren valt för det aktuella formuläret.

I och med användningen av funktion för att ta emot betalningar via formulär godkänner du det användaravtal som gäller för den aktuella betal-tjänsten. Se vidare information som inloggad i Formogram och på den valda betal-tjänstens webbplats.

Vid användning av funktion för att ta emot betalningar via formulär tar Företaget ut en avgift (kommission) per transaktion. Detta gäller endast den initiala transaktion som genomförs i samband med att ditt formulär fylls i och skickas in och inte för eventuella återbetalningar och andra efterföljande transaktioner. Debiterad kommission kan inte återbetalas. Eventuellt kan även den aktuella betal-tjänsten ta betalt av dig som mottagare av betalningen. Avgiften dras från transaktionens totalbelopp i samband med att transaktionen genomförs.

Överträdelser av Användarvillkoren

Företaget reserverar sig rätten att utreda, agera och eventuellt även anmäla överträdelser av Allmänna villkoren. Du förstår att Företaget inte har skyldighet att spara aktivitet, övervaka eller ansluta till ditt konto, men har rätt att göra så om Företaget upplever att behov av detta uppkommer för det enskilda kontot. Vidare förstår du att Företaget äger rätten att radera respondenter, material eller annan information som anses överträda Användarvillkoren för Tjänsten eller anses vara stötande på annat sätt.

Stängning av konto

Du är ensam ansvarig för att stänga ditt konto hos Formogram. Ett konto kan inte stängas genom telefon eller e-post. För att stänga ditt konto använder du länken som ligger under Kontoinställningar som inloggad på ditt konto i Formogram. Stängning av ditt konto resulterar i att kontot inte längre kan användas, samt att all information knuten till kontot raderas från Tjänsten. Denna information kan inte återskapas av Företaget efter att ditt konto har stängts. Notera att Företaget kan komma att inneha delar av informationen knuten till kontot efter stängning om informationen finns lagrad i de periodiska backup-funktioner som tillämpas på samtliga konton knutna till Tjänsten. Företaget kommer att ta bort denna information periodiskt i samband med att utgångstiden för sparad backup information förlöper.

Stängning av ditt konto sker direkt. Om ditt konto är ett betal-abonnemang kommer inga återbetalningar av oanvänd kvarvarande tid på betal-perioden.

Radering av konto

Företaget äger rätten att stänga gratiskonton som inte har erhållit nya respondenter och/eller inte har loggat in inom loppet av 6 månader, eller om företaget upplever att kontot överträder de Allmänna villkoren.

Stängning av ditt konto resulterar i att kontot inte längre kan användas, samt att all information knuten till kontot raderas från Tjänsten. Denna information kan inte återskapas av Företaget efter att ditt konto har stängts. Notera att Företaget kan komma att inneha delar av informationen knuten till kontot efter stängning om informationen finns lagrad i de periodiska backup-funktioner som tillämpas på samtliga konton knutna till Tjänsten. Företaget kommer att ta bort denna information periodiskt i samband med att utgångstiden för sparad backup information förlöper.

Förändringar av Tjänsten och aktuella priser

Företaget äger rätten att när som helst modifiera eller stänga (tillfälligt eller permanent) hela eller delar av Tjänsten utan förvarning.

Förekommande priser kopplade till betal-abonnemang hos Formogram kan komma att ändras med 30 dagars varsel. Notiser om uppdaterade priser kommer att förekomma på Formogram samt genom e-post till berörda konton.

Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella effekter som ändring av priser eller stängning av Tjänsten kan orsaka dig som innehavare av kontot.

Företaget äger rätten att uppdatera och ändra dessa användarvillkor utan tidigare förvarning. Förändringar kommer att kommuniceras via Formoram samt genom e-post till samtliga konton. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att villkoren uppdaterats godkänner du dessa ändringar.

Villkoren uppdaterades 2017-03-01
Användarvillkor Sekretesspolicy Hjälpcenter
Made with by Appendus AB. © All Rights Reserved. sv_SE