Användarvillkor Terms of service

Dessa villkor utgör ett kontrakt mellan dig och företaget Appendus AB; org.nummer 556955-5997 (nedan kallat Företaget). Företaget tillhandahåller tjänsten formogram.com (nedan kallad Formogram) och funktioner för skapande av formulär, insamlande av formulärdata samt presentation av statistik (nedan kallad Tjänsten). Genom att använda Formogram eller någon av funktionerna som utgör Tjänsten, godkänner du att din aktivitet inom Formogram binds till villkoren som de presenteras enligt nedan, inklusive tillhörande Personuppgiftsbiträdesavtal.

Använd inte Formogram om du inte godkänner hela eller delar av dessa Användarvillkor. BROTT MOT DESSA VILLKOR RESULTERAR I OMEDELBAR STÄNGNING AV ER TILLGÅNG TILL FORMOGRAM, SAMT DE KONTON SOM HAR SKAPATS SOM EN DEL AV TJÄNSTEN. DU SAMTYCKER TILL ATT ANVÄNDA FORMOGRAM PÅ EGEN RISK.

Ditt konto

För att kunna skapa ett konto hos Formogram måste du (i) acceptera Användarvillkoren, (ii) uppge en giltig och verifierad e-postadress, (iii) uppge annan information som behövs för att kunna skapa och hantera registreringen av ditt konto. Företaget förutsätter att du kommer att uppdatera denna information kontinuerligt för att hålla informationen korrekt under tiden kontot är aktivt. Du ansvarar för att upprätthålla säkerheten avseende ditt användarnamn och lösenord. Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuell skada eller förlorade information som följd av att detta villkor inte har uppfyllts. Du är även ansvarig för allt material som du skickar in till Tjänsten samt den aktivitet som sker inom ditt konto. Detta inkluderar även aktivitet från eventuella underkonton tillhörande ditt konto. Personlig information som skickas till och sparas av Tjänsten regleras av Företagets Integritetspolicy.

Tillgång och restriktioner

Företaget tillskriver härmed dig en icke exklusiv, icke överförbar rätt att ansluta till och använda Formogram i enighet med dessa Användarvillkor. Inget i dessa villkor ger dig rätt att överföra rättigheten till kontot åt tredje part eller annan par som annars saknar tillträde till tjänsten. Alla rättigheter som inte uttryckligen getts till dig genom dessa villkor tillhör Företaget.

Dina åtaganden

Du är ansvarig för att den aktivitet som sker på ditt konto sker i enighet med gällande lagstiftning.

Du åtar dig att omedelbart informera Företaget om misstänkt otillåten användning eller tillgång till ditt konto, samt annan förmodad bristande säkerhet inom Tjänsten. Du åtar dig samtidigt att försöka stävja otillåten användning omedelbart genom att exempelvis uppdatera lösenord eller användarnamn.

Du ansvarar för att upprätthålla den teknik som erfordras för att kunna ansluta till och använda Formogram, samt att denna teknik är kompatibel med Formogram.

Företagets ansvar

Vid eventuell skada som fel i tjänsten, fel i bruksanvisning eller hjälptext eller avbrott i Tjänsten kan Företaget ej hållas ansvarig eller betalningsskyldiga. Företaget betalar maximalt tillbaka erlagd avgift för innevarande avtalsperiod, detta endast när Företaget kan hållas direkt ansvarig för skadan.

Företaget äger rätt att stänga ned tjänsten för uppdatering och/eller av säkerhetsskäl.

Otillåtna handlingar

Som villkor för att få använda Formogram åtar du dig att aldrig:

 • Ladda upp, publicera eller skicka material som kan anses som olagligt, kränkande pornografiskt eller som kan anses inkräkta på någon person eller grupps integritet.
 • Framställa dig själv som någon annan eller på annat sätt förvränga din identitet i samband med användningen av Tjänsten.
 • Ladda upp, posta eller skicka konfidentiell eller proprietär information så som användarnamn, lösenord licensnycklar.
 • Ladda upp, posta eller skicka material som kan anses som ovälkommen marknadsföring (SPAM).
 • Kopiera återskapa eller utnyttja delar av Formogram utan skriftligt godkännande från Företaget.
 • Ge dig själv tillgång till, eller tillgängliggöra information om och tillhörande andra användare av Tjänsten.
 • Använda Formogram för illegal aktivitet av någon form, inklusive publicering av material skyddat av upphovsrättslagen.

Betalning och återbetalningar

Ett giltigt kontokort är nödvändigt för de flesta typer av abonnemang på Formogram. Undantaget är de typer av abonnemang som tillåter fakturering. Gratis konton som får tillgång till en begränsad del av Tjänsten behöver inte uppge kontokort eller underlag för fakturering. Abonnemang på Formogram debiteras månadsvis och inga betalningar återbetalas. Det förekommer inga krediteringar eller del-återbetalningar vid uppgradering eller nedgradering av kontoplan, eller för öppna konton som inte har använts under perioden.

Du kommer att bli debiterad direkt för den första månaden (30 sammanhängande dagar) i samband med att du uppgraderar till ett betal-abonnemang hos Formogram. Efter att du har uppgraderat till ett betal-abonnemang och inte avbryter ditt abonnemang inom 30 dagar, kommer ditt kontokort att bli debiterat månadsvis med start den 30:e dagen efter att du först uppgraderade ditt konto till ett betal-abonnemang. Vid uppgradering eller nedgradering till eller betal-abonnemang blir ditt kontokort alltid debiterat direkt vid uppgraderingen, och där efter månadsvis var 30:e dag i enighet med taxan för den aktuella kontoplanen.

Om ditt konto är ett betal-abonnemang och du skulle överstiga den kvot som kontoplanen tillåter avseende antal respondenter per betal-period, kommer en avgift om 1,00kr att tas ut per respondent som tillkommer utöver kontoplanens omfattning. Kostnaden kommer att debiteras ditt kontokort i slutet av betal-perioden. På gratiskonton kommer samtliga formulär anslutna till kontot att stängas automatiskt i samband med att max antal respondenter uppnåtts för den aktuella månaden.

Om ditt kontokort inte kan debiteras av någon anledning (exempelvis att kortets giltighetstid har gått ut eller täckning saknas) så nedgraderas kontot till ett gratiskonto, I samband med det så skickas en notis till kontots primära e-postadress (användarnamn). I samband med att ditt konto nedgraderas kan det förekomma förlust av tillgång till innehåll, funktioner eller kapacitet i samband med användandet av tjänsten. Företaget tar inget ansvar för denna typ av förluster i samband med nedgradering av kontot.

Alla debiteringar sker i svenska kronor inklusive moms om 25% av totalkostnaden.

Ta emot betalningar via formulär

Formogram tillhandahåller möjlighet att, via extern partner, ta betalt av respondenter i samband med att formulär fylls i. Ansvar för säkerhet och drift av betal-tjänsten i samband med denna funktions nyttjande ligger exklusivt hos den externa part som Formogram användaren valt för det aktuella formuläret.

I och med användningen av funktion för att ta emot betalningar via formulär godkänner du det användaravtal som gäller för den aktuella betal-tjänsten. Se vidare information som inloggad i Formogram och på den valda betal-tjänstens webbplats.

Vid användning av funktion för att ta emot betalningar via formulär tar Företaget ut en avgift (kommission) per transaktion. Detta gäller endast den initiala transaktion som genomförs i samband med att ditt formulär fylls i och skickas in och inte för eventuella återbetalningar och andra efterföljande transaktioner. Debiterad kommission kan inte återbetalas. Eventuellt kan även den aktuella betal-tjänsten ta betalt av dig som mottagare av betalningen. Avgiften dras från transaktionens totalbelopp i samband med att transaktionen genomförs.

Överträdelser av Användarvillkoren

Företaget reserverar sig rätten att utreda, agera och eventuellt även anmäla överträdelser av Allmänna villkoren. Du förstår att Företaget inte har skyldighet att spara aktivitet, övervaka eller ansluta till ditt konto, men har rätt att göra så om Företaget upplever att behov av detta uppkommer för det enskilda kontot. Vidare förstår du att Företaget äger rätten att radera respondenter, material eller annan information som anses överträda Användarvillkoren för Tjänsten eller anses vara stötande på annat sätt.

Stängning av konto

Du är ensam ansvarig för att stänga ditt konto hos Formogram. Ett konto kan inte stängas genom telefon eller e-post. För att stänga ditt konto använder du länken som ligger under Kontoinställningar som inloggad på ditt konto i Formogram. Stängning av ditt konto resulterar i att kontot inte längre kan användas, samt att all information knuten till kontot raderas från Tjänsten. Denna information kan inte återskapas av Företaget efter att ditt konto har stängts. Notera att Företaget kan komma att inneha delar av informationen knuten till kontot efter stängning om informationen finns lagrad i de periodiska backup-funktioner som tillämpas på samtliga konton knutna till Tjänsten. Företaget kommer att ta bort denna information periodiskt i samband med att utgångstiden för sparad backup information förlöper.

Stängning av ditt konto sker direkt. Om ditt konto är ett betal-abonnemang kommer inga återbetalningar av oanvänd kvarvarande tid på betal-perioden.

Radering av konto

Företaget äger rätten att stänga gratiskonton som inte har erhållit nya respondenter och/eller inte har loggat in inom loppet av 6 månader, eller om företaget upplever att kontot överträder de Allmänna villkoren.

Stängning av ditt konto resulterar i att kontot inte längre kan användas, samt att all information knuten till kontot raderas från Tjänsten. Denna information kan inte återskapas av Företaget efter att ditt konto har stängts. Notera att Företaget kan komma att inneha delar av informationen knuten till kontot efter stängning om informationen finns lagrad i de periodiska backup-funktioner som tillämpas på samtliga konton knutna till Tjänsten. Företaget kommer att ta bort denna information periodiskt i samband med att utgångstiden för sparad backup information förlöper.

Förändringar av Tjänsten och aktuella priser

Företaget äger rätten att när som helst modifiera eller stänga (tillfälligt eller permanent) hela eller delar av Tjänsten utan förvarning.

Förekommande priser kopplade till betal-abonnemang hos Formogram kan komma att ändras med 30 dagars varsel. Notiser om uppdaterade priser kommer att förekomma på Formogram samt genom e-post till berörda konton.

Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella effekter som ändring av priser eller stängning av Tjänsten kan orsaka dig som innehavare av kontot.

Företaget äger rätten att uppdatera och ändra dessa användarvillkor utan tidigare förvarning. Förändringar kommer att kommuniceras via Formoram samt genom e-post till samtliga konton. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att villkoren uppdaterats godkänner du dessa ändringar.


PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

 1. BAKGRUND
1.1 Kunden och Appendus AB har ingått ett avtal om användning av Tjänsten (Avtalet).
1.2 Detta personuppgiftsbiträdesavtal (”Biträdesavtalet”) reglerar enbart frågor rörande Appendus AB:s behandling av Personuppgifter för Kundens räkning. I händelse av motsägelser mellan Avtalet och Biträdesavtalet ska Avtalet ha företräde. 
 1. DEFINITIONER
2.1 Begrepp definierade med stor bokstav i Biträdesavtalet som också förekommer i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) har samma definition som i förordningen.
Avtalet avser det avtal om användning om Appendus AB:s tjänster som har ingåtts före eller i samband med att detta avtal ingås.
Biträdesavtalet avser detta personuppgiftsbiträdesavtal.
Lagstiftning avser den vid varje tidpunkt gällande svenska lagstiftningen.
Parterna är införstådda med och godkänner att detta Biträdesavtal ska tolkas i enlighet med den för varje tidpunkt gällande svenska lagstiftningen.              
Personuppgiftsansvarig avser Kunden, som fastställer syftet med och medlen för Behandlingen.                   
Personuppgiftsbiträde avser Appendus AB som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.               
Underbiträde avser en part som fått i uppdrag av Personuppgiftsbiträdet att med det ansvar som föreligger för Personuppgiftsbiträde verkställa Behandling i enlighet med detta Biträdesavtal samt Personuppgiftsansvarigs instruktioner.
 1. SYFTE
3.1 Syftet med Biträdesavtalet är att fastställa ett sådant bindande skriftligt avtal rörande personuppgiftsbiträde som krävs enligt Lagstiftningen.
3.2 Syftet är vidare att se till säkerheten och sekretessen för Personuppgifterna bibehålls vid Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifterna.

 1. LAGSTIFTNING

4.1 Personuppgiftsansvarige ansvarar för att Behandling sker i enlighet med den för varje tidpunkt gällande Lagstiftning.

4.2 Parterna är införstådda med och godkänner att ifall Lagstiftningen eller tillämpliga myndighetsanvisningar avsevärt förändras, ska villkoren i detta Biträdesavtal justeras så att de i största möjliga utsträckning motsvarar de principer Parterna ursprungligen avsåg när detta Biträdesavtal ingicks.

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIGES RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
5.1 Den Personuppgiftsansvarige ska
 1. a) ge Personuppgiftsbiträdet sådana utförliga och dokumenterade instruktioner gällande Behandlingen att Personuppgiftsbiträdet ska kunna genomföra Behandlingen i enighet med detta Biträdesavtal och Lagstiftningen;
 2. b) vara berättigad och förpliktad att specificera syftet och medlen för Behandlingen av Personuppgifterna;
 3. c) säkerställa att alla vars Personuppgifter blivit registrerade har erhållit erforderliga meddelanden och information, samt säkerställa att erforderliga rättsliga grunder för överföring av Personuppgifter till Personuppgiftsbiträdet finns för den relevanta tidsperioden vilka tillåter Personuppgiftsbiträdet att utföra Behandlingen enligt vad som föreskrivs häri;
 4. d) ifall den Personuppgiftsansvarige företräder sina Koncernbolag eller tredje part i enlighet med detta Biträdesavtal, säkerställa att den Personuppgiftsansvarige har alla rättsliga befogenheter att å nämnda bolags vägnar ingå och fullfölja detta Biträdesavtal med Personuppgiftsbiträdet och tillåta Personuppgiftsbiträdet att Behandla Personuppgifterna i enlighet med villkoren i detta Biträdesavtal och Avtalet; och
 5. e) se till att Personuppgiftsbiträdet har erhållit all nödvändig information från den Personuppgiftsansvarige för att Personuppgiftsbiträdet ska kunna utföra Behandlingen i enlighet med Lagstiftningen.

 1. PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
6.1 Personuppgiftsbiträdet ska
 1. a) hantera de personuppgifter som Personuppgiftsansvarige väljer att samla in genom Personuppgiftsansvariges formulär skapade genom Tjänsten;
 2. b) behandla Personuppgifter på dokumenterade, lagenliga och skäliga instruktioner från den Personuppgiftsansvarige, såvida inte annat krävs enligt Lagstiftningen, och i det senare fallet ska Personuppgiftsbiträdet informera den Personuppgiftsansvarige om det avvikande rättsliga kravet, förutsatt att Lagstiftningen inte förbjuder sådant meddelande;
 3. c) säkerställa att personer med behörighet att utföra Behandlingen i enlighet med detta Biträdesavtal har åtagit sig att iaktta tystandsplikt eller omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt, såsom vidare anges i detta Biträdesavtal;
 4. d) vidta alla säkerhetsåtgärder som krävs av Personuppgiftsbiträdet enligt Lagstiftningen, på sätt som vidare anges i detta Biträdesavtal;
 5. e) uppfylla de villkor som anges i Lagstiftningen vid anlitandet av ett Underbiträde, på sätt som vidare anges i detta Biträdesavtal;
 6. f) i den mån detta är möjligt och med beaktande av Behandlingens art, bistå den Personuppgiftsansvarige genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så att den Personuppgiftsansvarige kan fullgöra sin skyldighet att svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter i enlighet med Lagstiftningen;
 7. g) informera den Personuppgiftsansvarige omedelbart om Personuppgiftsbiträdet anser att en instruktion strider mot dataskyddsförordningen eller annan tillämplig dataskyddslagstiftning.;
 8. h) bistå den Personuppgiftsansvarige med att fullgöra dennes rättsliga skyldigheter, inklusive sådana gällande datasäkerhet, anmälan om Personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömning avseende dataskydd och skyldigheter gällande förhandssamråd, som krävs av Personuppgiftsbiträdet enligt Lagstiftningen, med beaktande av typen av Behandling och den information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå;
 9. i) på den Personuppgiftsansvariges instruktioner, radera eller återlämna alla Personuppgifter till den Personuppgiftsansvarige och radera befintliga kopior såvida inte lagring av Personuppgifterna krävs enligt tillämplig Lagstiftning. Metoderna för raderande och återlämnade ska fastställas mellan Parterna; och
 10. j) upprätthålla nödvändiga register över Behandlingen och ge den Personuppgiftsansvarige tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som fastställts för Personuppgiftsbiträdet har fullgjorts såsom stadgats i Lagstiftningen, samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av den Personuppgiftsansvarige eller av tredje part som bemyndigats av den Personuppgiftsansvarige.
6.2 Personuppgiftsbiträdet äger inte, utöver vad som framgår enligt instruktioner från Personuppgiftsansvarige, rätt att ändra ändamålen med Behandlingen eller medlen för Behandlingen.
 1. SÄKERHETSKRAV
7.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifterna, med beaktande av:
 1. a) den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och Behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter; och
 2. b) de risker Behandlingen medför, i synnerhet från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.
7.2 Den Personuppgiftsansvarige är ansvarig för att säkerställa att Personuppgiftsbiträdet informeras om samtliga omständigheter (inklusive riskbedömning och Behandling av speciella kategorier av Personuppgifter) beträffande de Personuppgifter som tillhandahållits av den Personuppgiftsansvarige vilka påverkar de tekniska och organisatoriska åtgärder som omfattas av detta Biträdesavtal.
7.3 Personuppgiftsbiträdet ska utan oskäligt dröjsmål, dock senast 48 timmar från det kommit till Personuppgiftsbiträdets kännedom, underrätta Personuppgiftsansvarige om förekomsten av eller risken för en Personuppgiftsincident.
 1. UNDERBITRÄDE
8.1 Personuppgiftsbiträdet har rätt att anlita ett eller flera Underbiträden för utförande av sina åtaganden i detta Biträdesavtal.
8.2 Ett Underbiträde som anlitats med stöd av detta Biträdesavtal ska uppfylla alla tillämpliga bestämmelser om skydd för Personuppgifter samt i väsentliga delar uppfylla de andra skyldigheter för Personuppgiftsbiträden som regleras i detta Biträdesavtal.
8.3 Personuppgiftsbiträdet ska informera den Personuppgiftsansvarige i förväg om alla planerade ändringar, tillsättanden eller byten av Underbiträden.
 1. ALLMÄNNA INSTRUKTIONER FÖR TJÄNSTEN
9.1 För Tjänsten ska den Personuppgiftsansvarigas instruktioner vara:
 1. a) att Behandla Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning genom insamling av data från av Kunden skapade publika formulär,
 2. b) att Behandla eventuella Personuppgifter som förekommer i insamlad data och
 3. c) att spara insamlad data i syfte att presentera för Kunden som en del av tjänsten.
9.2 Det är den Personuppgiftsansvariga som bär det fulla ansvaret för att Behandlingen av Personuppgifterna i Tjänsten uppfyller kraven i Lagstiftningen.
 1. RÄTT TILL INSYN
10.1 Personuppgiftsbiträdet ska på Personuppgiftsansvariges begäran, utan oskäligt dröjsmål ge denne, eller en oberoende tredje man som denne anlitat, tillgång till sådana upplysningar och handlingar som är nödvändiga för att Personuppgiftsansvarige ska kunna utöva en effektiv kontroll av Personuppgiftsbiträdets åtgärder enligt detta Biträdesavtal eller Lagstiftningen.
10.2 Den Personuppgiftsansvarige ska bära för de kostnader som uppstår vid en kontroll av den Behandling av Personuppgifter som utförs av Personuppgiftsbiträdet.
 1. KONFIDENTIALITET
11.1 Personuppgiftsbiträdet ska, förutom i de fall där Personuppgiftsansvarigs instruktioner säger annorlunda,
 1. a) hålla alla Personuppgifter som tillhandahållits av den Personuppgiftsansvarige konfidentiella,
 2. b) säkerställa att personer med behörighet att Behandla Personuppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet, och
 3. c) säkerställa att Personuppgifter inte utlämnas till tredje man utan den Personuppgiftsansvariges förhandsgodkännande, såvida Personuppgiftsbiträdet inte är skyldig enligt tvingande lagstiftning eller förordning att utlämna informationen.
11.2 Om en registrerad eller en myndighet gör en begäran relaterat till Personuppgifterna som omfattas av detta Biträdesavtal ska Personuppgiftsbiträdet så fort som skäligen är möjligt underrätta den Personuppgiftsansvarige om begäran innan Personuppgiftsbiträdet tillhandahåller ett svar eller vidtar andra åtgärder gällande Personuppgifterna.
11.3 I de fall en behörig myndighet kräver ett omedelbart svar, ska Personuppgiftsbiträdet underrätta den Personuppgiftsansvarige om begäran så fort som skäligen är möjligt efter lämnat svar. Ifall Personuppgiftsbiträdet är förhindrad enligt tvingande lagstiftning eller myndighetsföreskrifter att utlämna sådan information, är Personuppgiftsbiträdet dock inte skyldig att underrätta den Personuppgiftsansvarige om begäran.
 1. ANSVAR OCH ANSVARSBROTT
12.1 Personuppgiftsansvarige ska – oavsett vad som framgår av Biträdesavtalet – hålla Personuppgiftsbiträdet skadeslös för skada eller förlust (exempelvis, men inte begränsat till, administrativ sanktionsavgift, skadestånd till registrerade eller ombudskostnader) som Personuppgiftsbiträdet drabbas av i anledning av att Personuppgiftsansvarige, eller någon för vilken Personuppgiftsansvarige ansvarar, agerat i strid med Biträdesavtalet. För avsteg från denna bestämmelse krävs att Parterna skriftligen avtalar om annan reglering samt därvid uttryckligen anger att regleringen utgör avsteg från denna bestämmelse.
12.2 Föreligger ersättningsgill skada enligt ovan skall Personuppgiftsbiträdet vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida dessa åtgärder inte orsakar oskälig kostnad, eller eljest är oskäligt betungande.
12.3 För det fall att den Personuppgiftsansvariga agerat i strid med Biträdesavtalet i ett inte oväsentligt hänseende, har Personuppgiftsbiträdet rätt att i förtid säga upp Avtalets till upphörande vid tidpunkt som Personuppgiftsbiträdet bestämmer.
12.4 Avtalstid
12.5 Detta Biträdesavtal gäller mellan Parterna så länge Personuppgiftsbiträdet behandlar Personuppgifter som en följd av sitt åtagande enligt Avtalet att leverera tjänster till Kunden. Om Avtalet upphör och nytt sådant avtal träffas utan att nytt personuppgiftsbiträdesavtal träffas, gäller detta Biträdesavtal även för det nya avtalet. Detta Biträdesavtal kan sägas upp på de villkor som anges i Avtalet (Se Stängning av konto & Radera konto).
 1. FÖLJDER AV BEHANDLINGENS UPPHÖRANDE

13.1 När Behandlingen har avslutats, eller dessförinnan om Personuppgiftsansvarige så begär, ska Personuppgiftsbiträdet lämna över eller förstöra samtliga Personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet Behandlar.


Villkoren uppdaterades 2020-02-17
Användarvillkor Sekretesspolicy Hjälpcenter
Made with by Appendus AB. © All Rights Reserved. sv_SE